سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
راهنمای کامل حق تقدم رانندگی + نمونه سوالات

راهنمای کامل حق تقدم رانندگی + نمونه سوالات

تاریخ بروزرسانی: 13 خرداد 1403


حق تقدم یکی از مهم‌ترین مباحث در آیین‌نامه رانندگی است که توجه دقیق به آن می‌تواند از وقوع تصادفات جلوگیری کند و رانندگی ایمن‌تری را فراهم آورد. در این مطلب، به بررسی کامل و جامع قوانین حق تقدم، انواع مختلف آن و نمونه سوالات مربوط به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

انواع حق تقدم در رانندگی

حق تقدم در تقاطع‌ها

در تقاطع‌هایی که تابلوی ایست وجود دارد، خودروهایی که در مسیر دارای تابلو هستند باید قبل از ورود به تقاطع توقف کنند و پس از اطمینان از خالی بودن مسیر، حرکت کنند.

در تقاطع‌هایی که فاقد علائم کنترلی هستند، حق تقدم با خودرویی است که از سمت راست می‌آید.

اگر دو خودرو از رو‌به‌رو به تقاطع برسند و یکی قصد گردش به چپ داشته باشد، حق تقدم با خودرویی است که به طور مستقیم حرکت می‌کند.

 

حق تقدم در میدان‌ها

خودرویی که نزدیک‌تر به مرکز میدان است، حق تقدم دارد. این به معنای اولویت حرکت برای خودروهای سمت چپ در میدان است.

حق تقدم در میدان

 

حق تقدم در چهار راه‌ها

در چهار راه‌های غیرهم‌عرض، حق تقدم با خودرویی است که در خیابان اصلی حرکت می‌کند. خیابان اصلی معمولا پهن‌تر از خیابان فرعی است و تابلوی حق تقدم در خیابان فرعی نصب می‌شود.

 

حق تقدم در پارک دوبل

هنگام پارک کردن دوبل، حق تقدم با خودرویی است که در حال حرکت به عقب برای پارک است.

 

حق تقدم در سه‌راه‌ها

حق تقدم با خودرویی است که در جهت مستقیم و مجاز حرکت می‌کند.

 

 

نمونه سوالات متداول حق تقدم

برای درک بهتر و آمادگی کامل برای آزمون، در ادامه به چند نمونه سوال متداول اشاره می‌کنیم:

در تقاطع فاقد علائم کنترلی، اولویت عبور با کدام خودرو است؟ خودروهایی که از سمت راست می‌آیند.

در تقاطع با تابلوی ایست، وظیفه راننده چیست؟ توقف کامل قبل از خط ایست و سپس عبور با احتیاط پس از اطمینان از خالی بودن مسیر.

حق تقدم در میدان‌ها با کدام خودرو است؟ خودرویی که نزدیک‌تر به مرکز میدان است (خودرو سمت چپ).

در شرایطی که دو خودرو از رو‌به‌رو به تقاطع می‌رسند و یکی قصد گردش به چپ دارد، حق تقدم با کدام خودرو است؟ خودرویی که به طور مستقیم حرکت می‌کند.

 

نمونه سوالات تستی حق تقدم آیین نامه رانندگی

1. در یک تقاطع هم‌سطح که هیچ علامتی وجود ندارد، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ب) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید ✅
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

2. در چه مواردی وسیله نقلیه باید به عابران پیاده حق تقدم دهد؟

الف) در همه موارد
ب) در تقاطع‌ها و گذرگاه‌های عابر پیاده ✅
ج) در مسیرهای دوطرفه
د) در بزرگراه‌ها

 

3. حق تقدم عبور در تقاطع هم‌سطح که تابلوی ایست نصب شده است، با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که به تابلوی ایست رسیده است
ب) وسیله‌ای که به تقاطع نزدیک‌تر است
ج) وسیله‌ای که تابلوی ایست ندارد ✅
د) وسیله‌ای که از راست می‌آید

 

4. در یک تقاطع با چراغ راهنمایی، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

5. در صورت همزمان رسیدن دو وسیله به تقاطع از جهت‌های مختلف، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید ✅
ب) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

6. حق تقدم عبور در معابر فرعی و اصلی با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که در معبر فرعی است
ب) وسیله‌ای که در معبر اصلی است ✅
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

7. در چه زمانی وسیله نقلیه باید به خودروهای امدادی حق تقدم دهد؟

الف) در همه موارد ✅
ب) فقط در بزرگراه‌ها
ج) فقط در خیابان‌های اصلی
د) فقط در مواقع اضطراری

 

8. در صورت نزدیک شدن به یک تقاطع با تابلوی حق تقدم عبور، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که به تقاطع نزدیک‌تر است
ب) وسیله‌ای که تابلو ندارد ✅
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

9. در تقاطع‌های هم‌سطح بدون علامت و چراغ، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ب) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید ✅
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

10. در یک تقاطع که چراغ راهنمایی قرمز است، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ قرمز دارد
ب) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

11. حق تقدم عبور در یک تقاطع با چراغ زرد چشمک‌زن با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ زرد دارد
ب) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد
ج) وسیله‌ای که از راست می‌آید ✅
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

12. حق تقدم عبور در مسیرهای یک‌طرفه که تابلوی حق تقدم دارند با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که در جهت تابلو حرکت می‌کند ✅
ب) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که تابلو ندارد

 

13. در یک مسیر دوطرفه که تابلوی حق تقدم نصب شده است، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که به تابلو نزدیک‌تر است
ب) وسیله‌ای که در جهت تابلو حرکت می‌کند ✅
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید

 

14. حق تقدم عبور در مسیرهایی که خط کشی عابر پیاده دارند با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ب) وسیله‌ای که از راست می‌آید
ج) وسیله‌ای که از چپ می‌آید
د) عابران پیاده ✅

 

15. حق تقدم عبور در یک تقاطع با تابلوی ایست و چراغ راهنمایی قرمز با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که از چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

16. در تقاطع‌های بدون چراغ و تابلو، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید ✅
ب) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

17. حق تقدم عبور در مسیرهای فرعی به اصلی با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که در مسیر اصلی است ✅
ب) وسیله‌ای که در مسیر فرعی است
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید

 

18. در تقاطع‌هایی که چراغ راهنمایی قرمز و سبز همزمان نصب شده‌اند، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که چراغ قرمز دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

19. حق تقدم عبور در تقاطع‌هایی که تابلوی ایست و چراغ راهنمایی زرد چشمک‌زن نصب شده‌اند، با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که تابلو ندارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

20. در مسیرهایی که خط کشی عابر پیاده وجود دارد، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ب) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) عابران پیاده ✅

 

21. حق تقدم عبور در تقاطع هم‌سطح با تابلوی هشدار و چراغ راهنمایی قرمز با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

22. حق تقدم عبور در تقاطع با تابلوی ایست و چراغ راهنمایی سبز، با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

23. در مسیرهایی که خط کشی عابر پیاده وجود دارد، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ب) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) عابران پیاده ✅

 

24. حق تقدم عبور در مسیرهای یک‌طرفه که تابلوی حق تقدم دارند با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که در جهت تابلو حرکت می‌کند ✅
ب) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که تابلو ندارد

 

25. در تقاطع هم‌سطح که تابلوی حق تقدم عبور نصب شده است، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که تابلو ندارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت چپ می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

26. حق تقدم عبور در تقاطع‌های با تابلوی هشدار و چراغ راهنمایی سبز با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که چراغ سبز دارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که از سمت راست می‌آید
د) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد

 

27. در تقاطع هم‌سطح که تابلوی ایست و چراغ راهنمایی زرد چشمک‌زن نصب شده است، حق تقدم با کدام وسیله است؟

الف) وسیله‌ای که تابلو ندارد ✅
ب) وسیله‌ای که تابلو دارد
ج) وسیله‌ای که سرعت بیشتری دارد
د) وسیله‌ای که بزرگ‌تر است

 

28. در چه شرایطی وسیله نقلیه باید به آمبولانس در حال حرکت حق تقدم دهد؟

الف) در همه موارد ✅
ب) فقط در بزرگراه‌ها
ج) فقط در خیابان‌های اصلی
د) فقط در مواقع اضطراری

 

توصیه‌ها و نکات مهم

  • تشخیص خیابان اصلی از فرعی: خیابان اصلی معمولا عریض‌تر است و تابلوی حق تقدم در خیابان فرعی نصب می‌شود.
  • تابلوهای ایست: این تابلوها در خیابان‌های فرعی نصب می‌شوند و رانندگان باید در مقابل آنها توقف کامل داشته باشند.
  • آموزش تصویری: استفاده از تصاویر و نمودارها می‌تواند به فهم بهتر و یادگیری قوانین کمک کند.

 

جدول مقایسه حق تقدم در موقعیت‌های مختلف

موقعیت حق تقدم با چه کسی است؟
تقاطع فاقد علائم کنترلی خودرو از سمت راست
تقاطع با تابلوی ایست خودرو در خیابان اصلی
میدان خودرو نزدیک‌تر به مرکز
چهارراه غیرهم‌عرض خودرو در خیابان اصلی
پارک دوبل خودرو در حال حرکت به عقب
سه‌راه خودرو در حال حرکت مستقیم

 

رعایت قوانین حق تقدم یکی از اصول مهم در رانندگی ایمن است که می‌تواند از بسیاری از تصادفات جلوگیری کند. با یادگیری و تمرین مداوم این قوانین و آمادگی برای آزمون آیین‌نامه، می‌توانید به راحتی از پس این بخش مهم برآیید و گواهینامه خود را با موفقیت کسب کنید.

پشتیبانی واتس‌اپ

پشتیبانی واتس‌آپ